The Royal Academies for Sciences and the Art of Belgium (RASAB)

 

TITEL I. - Naam - zetel - doel

 

ART. 1. De naam van de vereniging is : " The Royal Academies for Science and the Arts of Belgium " afgekort RASAB.

ART. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, te 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel. De zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats door een beslissing van de algemene vergadering.

ART. 3. De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur.

ART. 4. De vereniging heeft tot doel de nationale en internationale activiteiten te coördineren waarvoor de " Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten " (K.V.A.B.) en de " Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique " (A.R.B.), hierna genoemd de "Academiën ", een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Deze activiteiten bestaan in het coördineren of zonodig organiseren van nationale overlegorganen, zoals de Nationale Comités, het betalen van de lidgelden voor internationale instellingen waarvan beide Academiën lid zijn, het verstrekken van middelen voor de aanwezigheid van Belgische vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen van deze internationale instellingen en op de andere vergaderingen, waar hun aanwezigheid vereist is wegens het lidmaatschap van België bij deze organisaties, de vertegenwoordiging van België in die internationale wetenschappelijke, artistieke en culturele instellingen waar de K.V.A.B. en de A.R.B. lid van zijn en die slechts één vertegenwoordiger per land aanvaarden, het betoelagen van de instellingen onder het toezicht van beide Academiën, het uitvoeren van opdrachten waarvoor beide Academiën instaan.

ART. 5. De middelen van de vereniging bestaan uit toelagen van de federale overheid en van andere instellingen die de vereniging steunen bij het nastreven van haar maatschappelijk doel. De vereniging is slechts gehouden de taken aangeduid in artikelen 4 en 21 te vervullen in de mate dat haar middelen dit toelaten.

 

TITEL II. - Leden

 

ART. 6. De vereniging bestaat uit tenminste tien werkende leden, zijnde de beide voorzitters, de vast secretarissen en minstens één vertegenwoordiger van iedere Klasse van beide Academiën. Er zullen steeds evenveel leden zijn van de K.V.A.B. als van de A.R.B.

ART. 7. De kandidaat-leden dienen gewoon lid of geassocieerd lid te zijn van een van beide Academiën. Samen vormen zij de algemene vergadering.

ART. 8.In het geval dat een van de leden overlijdt of op een andere manier ophoudt lid te zijn van de Academie die hij vertegenwoordigt, wordt hij onmiddellijk vervangen, volgens het geval, door de dienstdoende voorzitter of vast secretaris,of door een nieuwe vertegenwoordiger van de Klasse die hij vertegenwoordigt.

 

TITEL III. - Algemene vergadering

 

ART. 9. De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden, die elk over een stem beschikken. Zij wordt door de Raad van Bestuur minstens een keer per jaar samengeroepen, in elk geval in de loop van de maand mei. De oproeping dient de leden ten minste acht dagen voor de vergadering te bereiken en dient de agenda te vermelden. De algemene vergadering zal bovendien kunnen bijeengeroepen worden op verzoek van de voorzitter en de vast secretaris van een van de Academiën, of op verzoek van een vijfde van de leden.

ART. 10. Een lid van de algemene vergadering heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een ander lid, behorend tot dezelfde Academie. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de leden van iedere Academie aanwezig of vertegenwoordigd is.

ART. 11. De algemene vergadering beslist met de dubbele meerderheid van de vertegenwoordigers van iedere Academie over de punten van de dagorde. Over een punt dat niet werd voorzien op de agenda kan worden beraadslaagd op voorwaarde dat minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan. In geval van gelijkheid van stemmen wordt het besproken punt verwezen naar een latere vergadering.

ART. 12. De algemene vergadering bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vereniging zoals bepaald in art 4., 1°-8° VZW-wet. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de maand mei worden de rekeningen van het voorbije jaar en de begrotingen voor het volgende jaar goedgekeurd.

ART. 13. De beslissingen van de algemene vergadering worden genotuleerd in een register getekend door de voorzitter en de aanwezigen die dit wensen. Dit register wordt bijgehouden door de vast secretarissen en bewaard door de voorzitter van de Raad van Bestuur, die het ter beschikking van de leden houdt.

 

TITEL IV. - Raad van Bestuur

 

ART. 14. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit vier bestuurders, nl. de voorzitters en vast secretarissen van de K.V.A.B. en de A.R.B.

ART. 15. De raad is bevoegd om alle daden van bestuur te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

ART. 16. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

ART. 17. Het voorzitterschap wordt afwisselend voor een jaar waargenomen door de voorzitter van iedere Academie. In geval van verhindering wordt de voorzitter door zijn collega van de andere Academie vervangen. De twee vast secretarissen van de beide Academiën vervullen in de raad van bestuur van rechtswege gezamenlijk de functie van secretaris-schatbewaarder.

ART. 18. De raad van bestuur beraadslaagt telkens wanneer de goede werking van de vereniging dit vereist. Er kan slechts geldig beraadslaagd worden wanneer minstens drie leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd door een lid van de vereniging, behorend tot dezelfde Academie. De beslissingen worden bij unanimiteit genomen; bij gebrek hieraan wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de algemene vergadering.

ART. 19. De beslissingen van de raad van bestuur worden onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de secretarissen schatbewaarders genotuleerd in een register, dat getekend wordt door de leden van de Raad. Dit register wordt bewaard door de voorzitter die het ter beschikking van de leden van de vereniging houdt.

ART. 20. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur toevertrouwen aan de twee secretarissen-schatbewaarder.

ART. 21. De vereniging kan, indien de financiële middelen het toelaten, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de secretarissen-schatbewaarder, een of meer bedienden aanwerven die o.m. worden belast met de contacten met de nationale en internationale organismen, de correspondentie onder diverse vormen, de betalingen en het constant bijwerken van de website van de vereniging.

ART. 22. De leden van de raad van bestuur dragen, omwille van hun functie, geen enkele persoonlijk verplichting. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat zij ontvingen en tot de fouten bedreven in hun bestuur.

 

TITEL V. - Statutenwijziging

 

ART. 23. Elk voorstel dat een wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging tot doel heeft, moet uitgaan van de raad van bestuur of van een vijfde van de wekende leden van de vereniging. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten wanneer tenminste de helft van de leden van iedere academie aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van twee derden van de stemmen en indien de wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht. Indien de eerste algemene vergadering het vereiste quorum niet bereikt, zal er een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen volgens dezelfde modaliteiten als de eerste. Deze tweede algemene vergadering zal met dezelfde meerderheid geldig kunnen beslissen over de gedane voorstellen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, op voorwaarde dat zij in gelijk aantal behoren tot iedere academie. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op de doeleinden van de vereniging, is een meerderheid vereist van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden.

ART. 24. De wijzigingen in de statuten moeten binnen een maand nadat zij door de algemene vergadering werden goedgekeurd, bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL VI. - Diverse bepalingen

 

ART. 25. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op 1 januari en wordt ieder jaar op 31 december afgesloten. De raad van bestuur is gehouden ieder jaar de rekening van het afgelopen boekjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.

ART. 26. Bij ontbinding van de vereniging wordt het actief in twee gelijke delen overgedragen aan het patrimonium van beide Academiën.

 


DOWNLOAD STATUTEN (nederlandse versie)